MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W LEGNICY

Dział Pomocy Instytucjonalnej
59–220 Legnica ul. Grabskiego 11

telefon: 76 722 18 23Dział Pomocy Instytucjonalnej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Legnicy, realizuje zadania związane z pomocą skierowaną w stronę osób, które z różnych powodów (wymienionych w art. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej, Dz. U. Nr 64, poz. 593 z późniejszymi zmianami), wymagają opieki instytucjonalnej.

Zgodnie z Regulaminem Organizacyjnym Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Legnicy, do Działu Pomocy Instytucjonalnej należą sprawy dotyczące:

Podstawę prawną kierowania osób do domów pomocy społecznej stanowi art. 54 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (Dz. U. Nr 64, poz. 593 z późniejszymi zmianami), zgodnie z którym osobie wymagającej całodobowej opieki z powodu wieku, choroby i niepełnosprawności, niemogącej samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu, której nie można zapewnić niezbędnej pomocy w formie usług opiekuńczych, przysługuje prawo do umieszczenia w domu pomocy społecznej.
Osobę, o której mowa w ust. 1, kieruje się do domu pomocy społecznej odpowiedniego typu, zlokalizowanego jak najbliżej miejsca zamieszkania osoby kierowanej, chyba że okoliczności sprawy wskazują inaczej, po uzyskaniu zgody tej osoby lub jej przedstawiciela ustawowego na umieszczenie w domu pomocy społecznej – określa to art. 54 ust. 2 w/w ustawy.
Osoba wymagająca całodobowej opieki osoby drugiej z powodów wymienionych w art. 54 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej lub jej przedstawiciel ustawowy, występuje z wnioskiem o umieszczenie w domu pomocy społecznej do właściwego ze względu na miejsce zamieszkania ośrodka pomocy społecznej, w przypadku mieszkańca miasta Legnicy, jest to Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej (MOPS) w Legnicy, przy ul. Poselskiej 13.
Należy zaznaczyć, że osoba wymagająca wzmożonej opieki medycznej kierowana jest przez starostę do zakładu opiekuńczo – leczniczego lub placówki pielęgnacyjno – opiekuńczej (art. 54 ust. 3 w/w ustawy).

W przypadku ubiegania się przez opiekuna prawnego o umieszczenie w domu pomocy społecznej osoby całkowicie ubezwłasnowolnionej, opiekun prawny wraz z pisemnym wnioskiem o umieszczenie w domu pomocy społecznej powinien przedłożyć dokumenty dotyczące:

 1. postanowienia sądu o ustanowieniu opiekuna prawnego,
 2. zezwolenia sądu na umieszczenie osoby całkowicie ubezwłasnowolnionej w domu pomocy społecznej.

Zgodnie z § 8 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 19 października 2005r. (Dz. U. Nr 217, poz. 1837), do domu pomocy społecznej kieruje się na podstawie następujących dokumentów:

 1. pisemnego wniosku osoby ubiegającej się o skierowanie do domu pomocy społecznej, złożonego do ośrodka pomocy społecznej właściwego ze względu na jej miejsce zamieszkania lub pobytu w dniu jej kierowania: za zgodą osoby ubiegającej się lub jej przedstawiciela ustawowego wniosek może zgłosić inna osoba fizyczna lub prawna, także powiatowe centrum pomocy rodzinie lub ośrodek pomocy społecznej,
 2. rodzinnego wywiadu środowiskowego przeprowadzonego przez pracownika socjalnego ośrodka pomocy społecznej właściwego ze względu na miejsce zamieszkania lub pobytu osoby ubiegającej się o skierowanie do domu pomocy społecznej w dniu jej kierowania, zawierającego w szczególności pisemne stwierdzenie braku możliwości zapewnienia usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania,
 3. decyzji o przyznaniu zasiłku stałego wyrównawczego lub renty socjalnej, wraz z pisemną zgodą na ponoszenie opłaty za pobyt w domu pomocy społecznej,
 4. decyzji organu emerytalno – rentowego, ustalającego wysokość emerytury lub renty, do której dołącza się pisemną zgodę na ponoszenie opłaty oraz jej potrącanie przez właściwy organ emerytalno – rentowy z tytułu pobytu w domu pomocy społecznej.

Powyższy komplet dokumentów jest uzupełniany o inne, dodatkowe dokumenty (m. in. zaświadczenia lekarskie lekarza ogólnego, psychiatry, psychologa, skalę Barthel, dokumentację medyczną, ankietę, oświadczenia).
Zgromadzony materiał dowodowy pozwala na orzeczenie, czy występują przesłanki kwalifikujące daną osobę do domu pomocy społecznej, a jeżeli tak, to zostaje określony typ domu pomocy społecznej, do którego osoba zainteresowana powinna zostać skierowana (pomocne stają się wówczas zaświadczenia lekarskie, psychologa, dokumentacja medyczna).
W oparciu o powyższy komplet dokumentów, Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Legnicy, z upoważnienia Prezydenta Miasta Legnicy, podejmuje decyzję administracyjną (w przypadku, gdy o skierowanie do domu pomocy społecznej ubiega się mieszkaniec miasta Legnicy – powiatu legnickiego, grodzkiego):

Kiedy mieszkaniec miasta Legnicy – powiatu legnickiego (grodzkiego), ubiega się o skierowanie do domu pomocy społecznej, znajdującego się w dyspozycji innego powiatu lub osoba będąca mieszkańcem innego powiatu, ubiega się o skierowanie do domu pomocy społecznej będącego w dyspozycji powiatu legnickiego (grodzkiego), konieczna jest współpraca z powiatowym centrum pomocy rodzinie. W tym wypadku, wydanie decyzji administracyjnej jest poprzedzone uzgodnieniem z dyrektorem/kierownikiem powiatowego centrum pomocy rodzinie, w dyspozycji którego znajduje się dany dom pomocy społecznej. W oparciu o w/w uzgodnienie, wydawana jest decyzja administracyjna.
Pobyt w domu pomocy społecznej jest odpłatny, a zasady odpłatności reguluje art. 60, 61 oraz 62 w/w ustawy.

Zgodnie z art. 6 ust. 5 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (Dz. U. Nr 64, poz., 593 z późniejszymi zmianami), ośrodek wsparcia należy do jednostek organizacyjnych pomocy społecznej. Art. 51 ust. 2 w/w ustawy stanowi, że ośrodek wsparcia jest jednostką organizacyjną pomocy społecznej dziennego pobytu. Zgodnie z art. 51 ust. 3 w/w ustawy, w ośrodku wsparcia mogą być prowadzone miejsca całodobowe okresowego pobytu. Według art. 51 ust. 4 w/w ustawy, ośrodkiem wsparcia jest środowiskowy dom samopomocy, dzienny dom pomocy, dom dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży, schronisko i dom dla bezdomnych oraz klub samopomocy.
W strukturze Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Legnicy funkcjonują następujące ośrodki wsparcia:

 1. Noclegownia dla Bezdomnych, przy ul. Łukasińskiego 4 (przeznaczona dla 38 osób),
 2. Punkt Opieki nad Matką i Dzieckiem, przy ul. Łukasińskiego 5 (przeznaczony dla 8 matek z dziećmi),
 3. Dom Dziennego Pobytu, przy ul. Korfantego 1 (ilość miejsc jest nieograniczona, a ograniczenie dotyczy jedynie przyznania posiłków z dowozem do miejsca zamieszkania i wynosi 40 miejsc).

W Legnicy funkcjonuje również Ośrodek Wsparcia dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi, przy ul. Wojska Polskiego 20 (przeznaczony dla 35 osób), prowadzony przez Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci i Osób z Upośledzeniem Umysłowym i Ruchowym "Persona".

Podstawę prawną skierowania osoby do Noclegowni dla Bezdomnych stanowią następujące artykuły w/w ustawy o pomocy społecznej: 7 pkt 3, 8 ust. 1, 17 ust. 1 pkt 3 i ust. 2 pkt 3, 48 ust. 1 i ust. 2 oraz art. 106 ust. 1. Osoba lub rodzina ma prawo do schronienia, posiłku i niezbędnego ubrania, jeżeli jest tego pozbawiona (art. 48 ust. 1). Udzielanie schronienia następuje przez przyznanie tymczasowego miejsca noclegowego w noclegowniach, schroniskach, domach dla bezdomnych i innych miejscach do tego przeznaczonych (art. 48 ust. 2).

 1. pisemny wniosek strony,
 2. odcinek renty/emerytury ZUS, KRUS lub inny dokument, stwierdzający wysokość dochodu wnioskodawcy (w przypadku, gdy osoba dysponuje dochodem),
 3. oświadczenie wnioskodawcy o braku jakiegokolwiek dochodu (w przypadku, gdy osoba nie dysponuje dochodem),
 4. wywiad środowiskowy (rodzinny).

Wymienione powyżej dokumenty są kompletowane przez pracownika socjalnego Noclegowni dla Bezdomnych w Legnicy, a następnie przekazywane pracownikowi Działu Pomocy Instytucjonalnej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Legnicy, w celu wydania decyzji administracyjnej.
Zgodnie z decyzją administracyjną:

Podstawę prawną skierowania osoby do Punktu Opieki nad Matką i Dzieckiem stanowią następujące artykuły w/w ustawy o pomocy społecznej: 7, 8 ust. 1, 17 ust. 1 pkt 3 i ust. 2 pkt 3, 48 ust. 1 i ust. 2 oraz art. 106 ust. 1. Udzielanie schronienia następuje przez przyznanie tymczasowego miejsca noclegowego w noclegowniach, schroniskach, domach dla bezdomnych i innych miejscach do tego przeznaczonych (art. 48 ust. 2).
Dokumenty, jakie są wymagane w celu wydania decyzji odnośnie Punktu Opieki nad Matką i Dzieckiem w Legnicy są następujące:

 1. pisemny wniosek strony,
 2. dokument stwierdzający wysokość dochodu strony (w przypadku gdy osoba dysponuje dochodem),
 3. oświadczenie wnioskodawcy o braku jakiegokolwiek dochodu (w przypadku, gdy osoba nie dysponuje dochodem),
 4. wywiad środowiskowy (rodzinny).

Wymienione powyżej dokumenty są kompletowane przez pracownika socjalnego Punktu Opieki nad Matką i Dzieckiem w Legnicy, a następnie przekazywane pracownikowi Działu Pomocy Instytucjonalnej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Legnicy, w celu wydania decyzji administracyjnej.
Zgodnie z decyzją administracyjną:

Podstawę prawną skierowania osoby do Domu Dziennego Pobytu stanowią następujące artykuły w/w ustawy o pomocy społecznej: 17 ust. 1 pkt 3 i ust. 2 pkt. 3, 48 ust. 4, 97 ust. 1, 106 ust. 1 oraz uchwała Rady Miasta nr XXXII/236/96 z dnia 28 października 1996r. z późniejszymi zmianami w sprawie określenia zasad przyznawania świadczeń z pomocy społecznej oraz zasad zwrotu tych świadczeń. Pomoc doraźna albo okresowa w postaci jednego gorącego posiłku dziennie przysługuje osobie, która własnym staraniem nie może go sobie zapewnić (art. 48 ust. 4).
Dokumenty, jakie są wymagane w celu wydania decyzji odnośnie Domu Dziennego Pobytu w Legnicy są następujące:

 1. pisemny wniosek strony,
 2. odcinek renty/emerytury, lub inny dokument stwierdzający wysokość dochodu strony,
 3. wywiad środowiskowy (rodzinny),
 4. protokół z uzgodnień – przeprowadzony w Rejonie Pracy Socjalnej w Legnicy, pomiędzy Dyrektorem Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Legnicy, a wnioskodawcą.

Przedmiotem uzgodnienia jest ustalenie obowiązku ponoszenia odpłatności z tytułu posiłków spożywanych w Domu Dziennego Pobytu w Legnicy. Zgodnie z protokołem wnioskodawca ponosi opłatę w wysokości 100% wsadu do kotła, za każdy dzień pobytu. Podstawę prawną protokołu z uzgodnień stanowi:

Wymienione powyżej dokumenty są kompletowane przez pracowników socjalnych Rejonu Pracy Socjalnej w Legnicy, a następnie przekazywane pracownikowi Działu Pomocy Instytucjonalnej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Legnicy, w celu wydania decyzji administracyjnej.
Decyzja administracyjna dotyczy:

Do Ośrodka Wsparcia dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi (prowadzonego od 01 czerwca 2001r. przez Stowarzyszenie Na Rzecz Dzieci i Osób z Upośledzeniem Umysłowym i Ruchowym "Persona"), kierowane są osoby niepełnosprawne intelektualnie, niesprawne ruchowo, poruszające się przy pomocy innych osób i wymagające indywidualnej rehabilitacji w tym zakresie. Ośrodek zapewnia specjalistyczną, dydaktyczno – wychowawczo – rehabilitacyjną, półstacjonarną (dzienną) opiekę. Przeznaczony jest dla osób z wieloraką niepełnosprawnością, w szczególności ruchową, zapewnia też dzienną opiekę dla osób z upośledzeniem sprawności układu nerwowego w sferze ruchowej i umysłowej oraz towarzyszącym tej niepełnosprawności schorzeniom.
Podstawowym zadaniem Ośrodka jest przede wszystkim podtrzymywanie i rozwijanie umiejętności podopiecznych, niezbędnych do możliwie jak najbardziej samodzielnego życia i integracji ze społeczeństwem. Do Ośrodka przyjmowane są dzieci i młodzież od 3 roku życia z takimi schorzeniami jak: dziecięce porażenie mózgowe, autyzm, epilepsja, zespół Downa, zespół Ritta, itp. Decyzje, przyznające pomoc w formie skierowania do Ośrodka Wsparcia dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi w Legnicy, są wydawane w oparciu o następujące artykuły ustawy o pomocy społecznej: 20 ust. 2, 97 ust. 1 oraz 106 ust. 1, a także w oparciu o porozumienia zawarte pomiędzy Prezydentem Miasta Legnicy a Starostą Powiatu, z którego osoba jest kierowana do w/w Ośrodka. Do zadań z zakresu administracji rządowej realizowanych przez powiat należy prowadzenie i rozwój infrastruktury ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi (art. 20 ust. 2).
Dokumenty, jakie są wymagane w celu wydania decyzji odnośnie Ośrodka Wsparcia dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi w Legnicy są następujące:

 1. pisemny wniosek strony (rodzica lub opiekuna prawnego dziecka), z prośbą o umieszczenie niepełnosprawnej osoby w placówce,
 2. dokumentacja psychologiczno – pedagogiczna,
 3. karta informacyjna choroby,
 4. lekarskie orzeczenie kwalifikacyjne,
 5. zaświadczenie lekarskie stwierdzające stopień rozwoju intelektualnego osoby niepełnosprawnej,
 6. zaświadczenie o dochodach rodziny prowadzącej wspólne gospodarstwo domowe,
 7. wywiad środowiskowy,
 8. pisemne oświadczenie osoby, z którą przeprowadzono wywiad środowiskowy, o istniejącej sytuacji materialnej, w sytuacji braku jakiegokolwiek dochodu,
 9. protokół z uzgodnień – dołączony do decyzji kierującej.

Pisemny wniosek składa się w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Legnicy, następnie pracownik socjalny Działu Pomocy Instytucjonalnej sporządza wywiad środowiskowy (rodzinny) oraz kompletuje niezbędne dokumenty wymienione powyżej. Cały komplet dokumentów jest przekazywany do Dyrektora Ośrodka Wsparcia dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi w Legnicy, w celu zaopiniowania, czy dana osoba kwalifikuje się do umieszczenia w w/w Ośrodku oraz czy Ośrodek dysponuje wolnymi miejscami. W zależności od tego, czy wniosek jest rozpatrzony pozytywnie czy negatywnie, wydawana jest decyzja kierująca bądź odmowna.
Podstawę wydania decyzji o odpłatności za pobyt w Ośrodku Wsparcia dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi w Legnicy, przy ul. Wojska Polskiego 20, stanowi art. 97 ust. 1 i 5 w/w ustawy, uchwała Rady Miejskiej w Legnicy Nr XXXIX/389/05 z dnia 24 października 2005r. w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania świadczeń z pomocy społecznej oraz częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat za świadczenia z pomocy społecznej i trybu ich pobierania oraz uchwała Rady Miejskiej Legnicy Nr V/44/07 z dnia 26 lutego 2007r. w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania świadczeń z pomocy społecznej oraz częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat za świadczenia z pomocy społecznej i trybu ich pobierania. Należy wspomnieć, że ustawą z dnia 16 lutego 2007r. (Dz. U. z 2007r., Nr 48, poz. 320), wprowadzono zmiany do ustawy o pomocy społecznej, które przyniosły m. in. zapis, że tryb kierowania i przyjmowania do jednostek organizacyjnych pomocy społecznej prowadzonych w ramach wykonywania zadań z zakresu administracji rządowej, warunki i tryb ustalania i pobierania odpłatności, jak również warunki całkowitego lub częściowego zwalniania z odpłatności za pobyt w tych jednostkach i korzystanie z ich usług, uwzględniając sytuację materialną kierowanych osób – określi, w drodze rozporządzenia, Minister właściwy do spraw zabezpieczenia społecznego.
W przypadku umieszczenia w Ośrodku, osób, które są nie są mieszkańcami powiatu legnickiego – grodzkiego, podstawę do wydania decyzji, przyznającej pomoc w formie skierowania osoby do Ośrodka, stanowi porozumienie zawarte pomiędzy Prezydentem Miasta Legnicy, a Starostą Powiatu, z którego kierowana jest osoba,, w sprawie powierzenia zadań publicznych – zgodnie z którym, przekazujący (Starosta Powiatu) przekazuje przyjmującemu (Prezydent Miasta Legnicy) miesięczne środki finansowe w wysokości faktycznych kosztów pobytu za każdą osobę w Ośrodku po odliczeniu dotacji z budżetu państwa otrzymanej na ten cel przez przyjmującego, w terminie do 10–go dnia miesiąca następującego po miesiącu rozliczonym.
Zgodnie z decyzją administracyjną przyznającą pomoc w formie skierowania do w/w ośrodka wsparcia:


Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Legnicy
ul. Poselska 13 59-220 Legnica
telefon: 76 722 18 00
fax: 76 722 18 31
e-mail

© 2008 MOPS Legnica